• preklad

    CzechDutchEnglishGermanHungarianItalianPolishRussianSlovak
Rozšírené vyhľadávanie

1 € to 999 €

Možnosti hľadania
Nájdených 0 výsledkov. Zobraziť výsledky
Výsledky hľadania

Terms & conditions

The Terms and Conditions were last updated on 5. apríl 2021

1. Úvod

Tieto zmluvné podmienky používania sa vzťahujú na túto webovú stránku a na transakcie súvisiace s našimi produktmi a službami. Môžete byť viazaní ďalšími zmluvami súvisiacimi s vaším vzťahom s nami alebo akýmikoľvek produktmi alebo službami, ktoré od nás dostanete. Ak sú niektoré ustanovenia dodatočných zmlúv v rozpore s akýmikoľvek ustanoveniami týchto podmienok, ustanovenia týchto dodatočných zmlúv budú mať prednosť.

2. Záväzný

Registráciou, prístupom alebo iným používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami používania uvedenými nižšie. Samotné používanie tejto webovej stránky znamená znalosť a prijatie týchto podmienok. V niektorých konkrétnych prípadoch vás môžeme požiadať aj o výslovný súhlas.

3. Duševné vlastníctvo

My alebo naši poskytovatelia licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na webovej stránke a údaje, informácie a iné zdroje zobrazené alebo prístupné na webovej lokalite.

3.1 Všetky práva sú vyhradené

Pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak, nezískavate licenciu ani žiadne iné právo podľa autorských práv, ochrannej známky, patentu ani iných práv duševného vlastníctva. To znamená, že nebudete používať, kopírovať, reprodukovať, predvádzať, zobrazovať, distribuovať, vkladať do akéhokoľvek elektronického média, meniť, spätne analyzovať, dekompilovať, prenášať, sťahovať, prenášať, speňažovať, predávať, uvádzať na trh alebo komercializovať žiadne zdroje na tejto webovej lokalite. v akejkoľvek forme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou a len vtedy, ak je to inak stanovené v predpisoch zákona (ako je právo citovať).

4. Vlastníctvo tretej strany

Naša webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy alebo iné odkazy na webové stránky iných strán. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránok iných strán, na ktoré sa odkazuje z tejto webovej stránky. Produkty alebo služby ponúkané inými webovými stránkami podliehajú platným zmluvným podmienkam týchto tretích strán. Názory vyjadrené alebo materiály, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach, nemusíme nevyhnutne zdieľať alebo schvaľovať.

Nebudeme zodpovední za žiadne postupy ochrany osobných údajov alebo obsah týchto stránok. Znášate všetky riziká spojené s používaním týchto webových stránok a akýmikoľvek súvisiacimi službami tretích strán. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom, akokoľvek spôsobené, v dôsledku vášho sprístupnenia osobných údajov tretím stranám.

5. Zodpovedné používanie

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s tým, že ju budete používať iba na zamýšľané účely a v súlade s týmito podmienkami, akýmikoľvek ďalšími zmluvami s nami a platnými zákonmi, nariadeniami a všeobecne akceptovanými online postupmi a priemyselnými pokynmi. Nesmiete používať našu webovú stránku alebo služby na používanie, zverejňovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva (alebo je s ním spojený) škodlivý počítačový softvér; používať údaje zhromaždené z našej webovej stránky na akúkoľvek priamu marketingovú aktivitu alebo vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.

Zapájanie sa do akejkoľvek činnosti, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo ktorá zasahuje do výkonu, dostupnosti alebo prístupnosti webovej stránky, je prísne zakázané.

6. Registrácia

Môžete si zaregistrovať účet na našej webovej stránke. Počas tohto procesu môžete byť požiadaní o vytvorenie hesla. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesiel a informácií o účtoch a súhlasíte s tým, že svoje heslá, informácie o účtoch ani zabezpečený prístup na našu webovú stránku alebo služby nebudete zdieľať so žiadnou inou osobou. Nesmiete dovoliť žiadnej inej osobe, aby používala váš účet na prístup na webovú stránku, pretože ste zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pri používaní vašich hesiel alebo účtov. Ak sa dozviete o akomkoľvek prezradení svojho hesla, musíte nás o tom okamžite informovať.

Po zrušení účtu sa nebudete pokúšať zaregistrovať nový účet bez nášho súhlasu.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Môžete použiť priložený vzor formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

7. Vami uverejnený obsah

Na našej webovej stránke môžeme poskytovať rôzne otvorené komunikačné nástroje, ako sú komentáre na blogu, príspevky na blogu, fóra, nástenky, hodnotenia a recenzie a rôzne služby sociálnych médií. Nemusí byť pre nás možné preveriť alebo monitorovať všetok obsah, ktorý vy alebo iní môžete zdieľať alebo odoslať na alebo prostredníctvom našej webovej stránky. Vyhradzujeme si však právo kontrolovať obsah a monitorovať všetko používanie a aktivitu na našej webovej stránke a podľa vlastného uváženia odstrániť alebo odmietnuť akýkoľvek obsah. Uverejnením informácií alebo iným použitím akýchkoľvek otvorených komunikačných nástrojov, ako je uvedené, súhlasíte s tým, že váš obsah bude v súlade s týmito zmluvnými podmienkami používania a nesmie byť nezákonný alebo porušovať zákonné práva žiadnej osoby.

8. Odovzdanie nápadu

Neodosielajte žiadne nápady, vynálezy, autorské diela ani iné informácie, ktoré možno považovať za vaše duševné vlastníctvo a ktoré by ste nám chceli prezentovať, pokiaľ sme predtým nepodpísali dohodu týkajúcu sa duševného vlastníctva alebo zmluvu o mlčanlivosti. Ak nám ho prezradíte bez takejto písomnej dohody, udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukovanie, uchovávanie, prispôsobovanie, publikovanie, preklad a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách.

9. Ukončenie používania

Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek upraviť alebo prerušiť prístup na webovú stránku alebo akúkoľvek službu na nej, dočasne alebo natrvalo. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek takúto úpravu, pozastavenie alebo prerušenie vášho prístupu alebo používania webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý ste na webovej stránke zdieľali. Nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu ani inú platbu, a to ani v prípade, ak sa určité funkcie, nastavenia a/alebo akýkoľvek obsah, ktorým ste prispeli alebo na ktorý ste sa spoliehali, natrvalo stratili. Nesmiete obchádzať, ani sa pokúšať obchádzať žiadne opatrenia na obmedzenie prístupu na našej webovej stránke.

10. Záruky a zodpovednosť

Nič v tejto časti neobmedzuje ani nevylučuje žiadnu záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie by bolo nezákonné. Táto webová stránka a všetok obsah webovej stránky sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ a môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Výslovne odmietame všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, pokiaľ ide o dostupnosť, presnosť alebo úplnosť obsahu. Neposkytujeme žiadnu záruku:

  • táto webová stránka alebo náš obsah bude spĺňať vaše požiadavky;
  • táto webová stránka bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bez chýb.

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ani nemá predstavovať právne, finančné alebo lekárske poradenstvo akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete radu, mali by ste sa poradiť s príslušným odborníkom.

Nasledujúce ustanovenia tejto časti sa budú uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a neobmedzia ani nevylúčia našu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti by bolo nezákonné. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za žiadne priame alebo nepriame škody (vrátane akýchkoľvek škôd za stratu ziskov alebo príjmov, stratu alebo poškodenie údajov, softvéru alebo databázy alebo stratu alebo poškodenie majetku alebo údajov), ktoré vzniknú vám alebo akejkoľvek tretej strany, vyplývajúce z vášho prístupu alebo používania našej webovej stránky.

Pokiaľ nie je v akejkoľvek dodatočnej zmluve výslovne uvedené inak, naša maximálna zodpovednosť voči vám za všetky škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s webovou stránkou alebo akýmikoľvek produktmi a službami predávanými alebo predávanými prostredníctvom webovej stránky, bez ohľadu na formu právneho konania, ktoré ukladá zodpovednosť (či už zmluvne, spravodlivo, z nedbalosti, zamýšľaného konania, deliktu alebo inak) bude obmedzená na celkovú cenu, ktorú ste nám zaplatili za nákup takýchto produktov alebo služieb alebo za používanie webovej stránky. Takýto limit sa bude vzťahovať súhrnne na všetky vaše nároky, činnosti a príčiny konania akéhokoľvek druhu a povahy.

11. Ochrana osobných údajov

Na prístup k našej webovej stránke a/alebo službám môže byť potrebné, aby ste v rámci registrácie poskytli určité informácie o sebe. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú vždy presné, pravdivé a aktuálne.

12. Vývozné obmedzenia / Súlad s právnymi predpismi

Prístup na webovú stránku z území alebo krajín, kde je obsah alebo nákup produktov alebo služieb predávaných na webovej stránke nezákonný, je zakázaný. Túto webovú stránku nesmiete používať v rozpore s exportnými zákonmi a nariadeniami Slovensko.

13. Priradenie

Nesmiete úplne alebo čiastočne postúpiť, previesť ani uzavrieť zmluvu so žiadnou zo svojich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok používania žiadnej tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek údajné pridelenie v rozpore s touto sekciou bude neplatné.

14. Porušenia týchto zmluvných podmienok používania

Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto zmluvných podmienok používania, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto zmluvné podmienky, môžeme podniknúť také kroky, ktoré považujeme za vhodné na riešenie porušenia, vrátane dočasného alebo trvalého pozastavenia vášho prístupu na webovú stránku, kontaktovania vášho poskytovateľa internetových služieb so žiadosťou, aby zablokoval váš prístup na webovú stránku, a/alebo začať právne kroky proti vám.

15. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás odškodníte, budete brániť a považovať za neškodných, pred a proti akýmkoľvek nárokom, záväzkom, škodám, stratám a výdavkom, ktoré súvisia s vaším porušením týchto zmluvných podmienkach používania a platných zákonov vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie. Bezodkladne nám uhradíte naše škody, straty, náklady a výdavky súvisiace alebo vyplývajúce z takýchto nárokov.

16. Odstúpenie

Nevykonanie ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto zmluvných podmienkach používania a akejkoľvek zmluve alebo neuplatnenie akejkoľvek možnosti vypovedania sa nebude vykladať ako vzdanie sa takýchto ustanovení a nemá vplyv na platnosť týchto podmienok alebo akejkoľvek zmluvy alebo akejkoľvek dohody alebo akejkoľvek jej časti alebo na právo následne vykonať každé jedno ustanovenie.

17. Jazyk

Tieto zmluvné podmienky používania budú interpretované a vykladané výlučne v Slovenčina. Všetky oznámenia a korešpondencia budú napísané výlučne v tomto jazyku.

18. Celá dohoda

Tieto zmluvné podmienkypoužívania predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Creo iT, s.r.o. vo vzťahu k vášmu používaniu tejto webovej stránky.

19. Aktualizácia týchto zmluvných podmienok používania

Tieto zmluvné podmienky používania môžeme z času na čas aktualizovať. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky a ich zmeny alebo aktualizácie. Dátum uvedený na začiatku týchto zmluvných podmienok používania je najneskorším dátumom revízie. Zmeny týchto zmluvných podmienok používania nadobudnú účinnosť po zverejnení takýchto zmien na tejto webovej stránke. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky po zverejnení zmien alebo aktualizácií sa bude považovať za oznámenie o vašom súhlase s dodržiavaním a zaviazaním sa týmito zmluvnými podmienkami používania.

20. Voľba práva a jurisdikcie

Tieto zmluvné podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovensko. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto zmluvných podmienok používania podliehajú jurisdikcii súdov Slovensko. Ak súd alebo iný orgán uzná akúkoľvek časť alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok používania za neplatné a/alebo nevykonateľné podľa platných právnych predpisov, takáto časť alebo ustanovenie sa upraví, vymaže a/alebo presadí v maximálnej prípustnej miere tak, aby sa splnil zámer týchto zmluvných podmienok používania. Ostatné ustanovenia nebudú dotknuté.

21. Kontaktné informácie

Táto webová stránka je majetkom a zároveň v správe Creo iT, s.r.o..

V súvislosti s týmito podmienkami nás môžete kontaktovať písomne alebo e-mailom na nasledujúcej adrese:
Pútnická 78
8406 Bratislava

22. Stiahnúť

Tiež si môžete stiahnúť naše Obchodné podmienky ako PDF dokument.

  • Rozšírené vyhľadávanie

    1 € to 999 €

    Možnosti hľadania

Compare Listings