• preklad

    CzechDutchEnglishGermanHungarianItalianPolishRussianSlovak
Rozšírené vyhľadávanie

1 € to 999 €

Možnosti hľadania
Nájdených 0 výsledkov. Zobraziť výsledky
Výsledky hľadania

Obchodné podmienky

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom stránky dobreubytovanie.sk je:

Creo IT, s.r.o.
Pútnická 78, 84106 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 080 805
DIČ: 2023234455
info@dobreubytovanie.sk
+421 940 165 195

Zodpovedný vedúci: Ľubomír Klima

(ďalej len Prevádzkovateľ)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71668/B.
Číslo živnostenského registra : 110-203550

1.2 Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem prezentovať ubytovacie zariadenie na stránkach dobreubytovanie.sk bezplatnou alebo platenou formou (ďalej len „Objednávateľ“). Objednávateľ v objednávke zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí s tým, aby sa obchod riadil týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

2 Všeobecné ustanovenia

2.1 Potvrdením voľby „Súhlas“ pri položke registrácie obchodné podmienky a dokončením registrácie sa používateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky užívania služieb webovej stránky www.dobreubytovanie.sk.

Objednávateľ je povinný pri registrácii pravdivo vyplniť registračný formulár. Objednávateľ registráciou prejavuje súhlas s podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľa na webovej stránke. Objednávateľ súhlasí s tým, že bude užívať služby poskytované na webovej stránke v súlade so všetkými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zodpovednosť a prípadné následky za obsah odoslaných správ a ich prípadný rozpor s platnými právnymi predpismi nesie sám objednávateľ.

2.2 Registráciou dáva objednávateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov prevádzkovateľa prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a poštou.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje nezasahovať iným používateľom do užívania služieb webovej stránky a súhlasí s tým, že bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať ani zneužívať žiadnu časť služieb poskytovaných na webovej stránke.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služieb webovej stránky nebude prenášať žiadny materiál, ktorého prenášanie, alebo zverejnenie by naplnilo skutkovú podstatu akéhokoľvek trestného činu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších platných predpisov, alebo by inak porušovalo platný právny poriadok Slovenskej republiky.

2.5 Objednávateľ súhlasí, že prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené z dôvodov nefunkčnosti alebo úplnej, či čiastočnej nedostupnosti služieb, či siete Internet, nedoručenia alebo doručenia e-mailu, prípadného neodoslania, alebo odoslania emailu, nedostupnosti webovej stránky. Prevádzkovateľ rovnako nepreberá záruku za dostupnosť, včasnosť, bezpečnosť alebo spoľahlivosť pri poskytovaní informácií a služieb na webovej stránke ani iného klientského softvéru, za stratu dát prenášaných prostredníctvom siete Internet a nepreberá záruku za obsah správ adresovaných na e-mailovú adresu objednávateľa. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za správy obsahujúce ponuky alebo objednávky služieb, alebo tovaru od iných subjektov, ktoré budú realizované prostredníctvom poskytnutej služby.

2.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie akejkoľvek služby s upozornením používateľa, kedykoľvek a bez akéhokoľvek záväzku voči používateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť službu komukoľvek a kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.

3 Osobitné dojednania medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom

3.1 Objednávka prezentácie ubytovacieho zariadenia a ochrana osobných údajov
Pri objednávaní pomocou online objednávkových formulárov budete požiadaný o poskytnutie Vašich identifikačných údajov, potrebných pre vystavenie daňového dokladu. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje v žiadnom prípade neposkytujeme tretej strane. Údaje uvedené pri prezentácii ubytovacieho zariadenie sú na stránke verejne dostupné a objednávateľ súhlasí s ich zverejnením.

3.2 Prevádzkovateľ portálu www.dobreubytovanie.sk nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov.

3.3 Odoslanie objednávky, uvedené údaje
Odoslaním online objednávky objednávateľ súhlasí so spracovaním fotiek a informácií uvedených v online objednávkovom formulári a na webstránke zariadenia, ktorú uviedol v objednávkovom formulári za účelom vytvorenia prezentácie daného ubytovacieho zariadenia na www.dobreubytovanie.sk. Objednávateľ prehlasuje, že všetky informácie a fotky, grafické diela dodané k vytvoreniu prezentácie, ktorú uviedol v online objednávkovom formulári sú jeho vlastníctvom, vlastní k nim výhradné autorské práva a súhlasí s ich spracovaním. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje (uvedené v sekcii fakturačné údaje v online objednávkovom formulári) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú poskytované tretej strane.

3.4 Spracovanie objednávky
Po prijatí objednávky je následne spracovaná vytvorením príslušnej prezentácie ubytovania, po vytvorení prezentácie je zaslané oznámenie s objednávkou za objednané služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaslať faktúru k uhradeniu pred spustením spoplatnenej prezentácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za eventuálne problémy spôsobené treťou osobou (banky, pošta, telekomunikačný operátory). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie prezentácie ubytovacieho zariadenia v prípade, že údaje uvedené v objednávkovom formulári sú v rozpore s platnými zákonmi SR a dobrými mravmi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek prezentáciu bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry na email, ktorý uviedol v objednávke.

3.5 Cena prezentácie ubytovacieho zariadenia
Portál ponúka bezplatnú prezentáciu ubytovania. Cena platenej prezentácie je stanovená podľa aktuálneho platného cenníka uvedeného na www.dobreubytovanie.sk.

3.6 Splatnosť objednaných a dodaných služieb
Splatnosť faktúry za objednané služby je 7 dní (ak nie je na faktúre uvedené inak) po obdržaní oznámenia o spustení prezentácie a faktúry elektronicky. V prípade uvedenia dôvodu a po dohode oboch strán je možné zmeniť dĺžku splatnosti faktúry.

3.7 Prevádzkovanie prezentácie
Prevádzkovateľ poskytuje objednané a zaplatené služby počas objednaného obdobia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť zobrazenie prezentácie v prípade, že došlo k porušeniu všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku uvedenia nesprávnych či neúplných údajov, prerušenia poskytovania služieb nie z viny prevádzkovateľa, prípadne nežiadúcim zásahom tretích osôb. V prípade omeškania platby objednávateľom za objednané služby, nebude vykonaná aktivácia zvoleného plateného programu.

3.8 Reklamácia prezentácie, zmena údajov
V prípade chybne uvedených údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v objednávkovom formulári má objednávateľ právo požadovať úpravu údajov v prezentácii. V prípade zmeny údajov, je možné tieto zaslať emailom na adresu prevádzkovateľa, ktorý údaje aktualizuje podľa požiadaviek, prípadne upraviť údaje v nastaveniach svojho konta po prihlásení objednávateľa priamo cez stránku www.dobreubytovanie.sk.

4 Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

  • Rozšírené vyhľadávanie

    1 € to 999 €

    Možnosti hľadania

Compare Listings